ตารางการเรียนธรรมศึกษาตรี

มกราคม

วิชาเรียงความแก้กระทู้

กุมภาพันธ์

วิชาธรรมวิภาค

มีนาคม

วิชาพุทธประวัติ

เมษายน

วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม

- อ่านตัวอย่างข้อสอบต่างๆ

- วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

- อ่านหนังสือธรรมศึกษา หน้า1-6

- ท่องจำพุทธภาษิต 2-4 บท

- อ่านสรุปวิชากระทู้ธรรม

ฝึกเขียนเรียงความวิชากระทู้ธรรม

- อ่านตัวอย่างข้อสอบต่างๆ

อ่านหนังสือธรรมวิภาคหน้า 9-73

อ่านทบทวนสรุปธรรมวิภาค

- อ่านตัวอย่างข้อสอบต่างๆ

- อ่านหนังสือพุทธประวัติ หน้า 77-196

 -อ่านทบทวนสรุปนักธรรมหมวดพุทธ       ประวัติ

 - อ่านตัวอย่างข้อสอบปีต่างๆ

 

  - อ่านหน้า 199-263

  -อ่านทบทวนบทสรุปวิชาเบญจศีล- 

   เบญจธรรม

 - อ่านตัวอย่างข้อสอบปีต่างๆ

 

  • Facebook Social Icon

Wat Buddhawararam Of Denver

 

(303) 433-1826

 

Email: watthaidenver@msn.com

            watbuddhawararam@gmail.com