ทำเนียบพระจำพรรษา

2553-2561

พระครูโพธิธรรมวิเทศ     แก้วยา

พระครูพิบูลสรกิจ          ฟองศรี

พระมหาเกรียงศักดิ์        เจริญรัมย์

พระสมุห์เบ้า ปรกฺกโม      คชแพทย์

พระมหาสายัณห์ สิริจนฺโท  เทพจันดา

พระสีนวล พิมฺพจารี        ทรัพย์สวรรยา

พุทธศักราช 2553

พระครูโพธิธรรมวิเทศ    ฐานวโร   แก้วยา

พระสมุห์เบ้า              ปรกฺกโม คชแพทย์

พระมหาสายัณห์          สิริจนฺโท  เทพจันดา

พระสีนวล                 พิมฺพจารี ทรัพย์สวรรยา

พระมหาจวน              จิตฺตสุโภ แซ่ฉั่ว

พุทธศักราช 2554

Third list item. Add your own content here or connect to data from your collection.

พุทธศักราช 2555

Fourth list item. Add your own content here or connect to data from your collection.

4.

Fifth list item. Add your own content here or connect to data from your collection.

5.

Sixth list item. Add your own content here or connect to data from your collection.

6.

Seventh list item. Add your own content here or connect to data from your collection.

7.

  • Facebook Social Icon

Wat Buddhawararam Of Denver

 

(303) 433-1826

 

Email: watthaidenver@msn.com

            watbuddhawararam@gmail.com