Board Of Sangha

นักธรรมเอก เปรียญธรรม 3 ประโยค Ph.D   อายุ  71  พรรษา  50 

สังกัดวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

Email: phrakhruwimolthammarangsee@gmail.com

Tel.

Facebook: พระครูวิมลธรรมรังสี สุภาพ เขมรํสี

เจ้าอาวาส วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์

พระครูวิมลธรรมรังสี

นักธรรมเอก  ปริญญาตรี พธ.บ  อายุ  68  พรรษา  46  

สังกัดวัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร

Email: phakroowichia@gmail.com

Tel: (720) 401-8396

Facebook: วิเชียร แห้วเพ็ชร

รองเจ้าอาวาส/วิปัสสนาจารย์/ปฎิคม

พระครูวินัยธรวิเชียร โฆสธมฺโม

นักธรรมเอก  เปรียญธรรม 7 ปริญญาตรี พธ.บ  อายุ  33  พรรษา  11

สังกัดวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Email: pooyoosook@gmail.com

Tel: (720) 372-9308

Facebook:

ประชาสัมพันธ์/อาจารย์ใหญ่ รร.พุทธศาสนา/เลขานุการ

พระมหาภูวดล ญาณเมธี

--------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------

นักธรรมเอก  ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อายุ  69  พรรษา  10

สังกัดวัดข้าวแท่นหลวง เชียงใหม่

Email:

Tel:

Facebook:

ซ่อมบำรุง/ปฎิคม/วิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์ดำรง ยติกโร

นักธรรมเอก  เปรียญธรรม 4   อายุ  74  พรรษา  9

สังกัดวัดพุทธวราราม เดนเวอร์

Email: chapkee@gmail.com

Tel: (720) 305-3071

Facebook: chapkee Chua

ประชาสัมพันธ์/ปฎิคม/วิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์จวน จิตฺตสุโภ

  • Facebook Social Icon

Wat Buddhawararam Of Denver

 

(303) 433-1826

 

Email: watthaidenver@msn.com

            watbuddhawararam@gmail.com