Board Of Sangha

พระครูวินัยธรวิเชียร โฆสธมฺโม

รักษาการเจ้าอาวาส/วิปัสสนาจารย์/ปฎิคม

นักธรรมเอก  ปริญญาตรี พธ.บ   

สังกัดวัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร

Email: phakroowichia@gmail.com

Tel: (720) 401-8396

Facebook: วิเชียร แห้วเพ็ชร

พระมหาภูวดล ญาณเมธี

ประชาสัมพันธ์/อาจารย์ใหญ่ รร.พุทธศาสนา/เลขานุการ

นักธรรมเอก  เปรียญธรรม 7 ปริญญาตรี พธ.บ  อายุ

สังกัดวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Email: pooyoosook@gmail.com

Tel: (720) 372-9308

Facebook:

พระอาจารย์ดำรง ยติกโร

ซ่อมบำรุง/ปฎิคม/วิปัสสนาจารย์

นักธรรมเอก  ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สังกัดวัดข้าวแท่นหลวง เชียงใหม่

Email:

Tel:

Facebook:

พระอาจารย์จวน จิตฺตสุโภ

ประชาสัมพันธ์/ปฎิคม/วิปัสสนาจารย์

นักธรรมเอก  เปรียญธรรม 4  

สังกัดวัดพุทธวราราม เดนเวอร์

Email: chapkee@gmail.com

Tel: (720) 305-3071

Facebook: chapkee Chua